TAAI Computer Game Tournaments
Call for Participation Organized by: Shun-Chin Hsu, Chang-Shing Lee, & Shi-Jim Yen
Registration site: http://ai.csie.ndhu.edu.tw:9898/eng/